W zależności od stażu pracy pracownikom należy się urlop, po przepracowaniu 10 lat pracownikowi należy się 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

W przypadku prawa do urlopu w Polsce należy przestrzegać przepisów o urlopie na żądanie. Oznacza to, że 4 razy w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do dnia urlopu na żądanie z dni urlopu, które ma do dyspozycji bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy i bez przestrzegania planów urlopowych firmy. Pracodawca nie może zabronić pracownikowi wykorzystania tego rodzaju urlopu. Rozwiązanie umowy z pracownikiem zależy od rodzaju umowy i stażu pracy. Nadzwyczajne wypowiedzenie bez wypowiedzenia wymaga ważnych powodów. Ponadto rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić tylko w ciągu miesiąca od dnia, w którym pracodawca otrzymał wiadomość o okolicznościach uzasadniających wypowiedzenie. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca musi w ciągu 7 dni wydać pracownikowi świadectwo pracy. Istnieje oczywiście również ochrona przed zwolnieniem dotyczy to pracowników na urlopach, kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim. Ochronie podlegają także pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny za cztery lata lub mniej, a także członkowie rady zakładowej lub związku zawodowego wówczas wypowiedzenie jest możliwe tylko za zgodą rady pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany do zagwarantowania pracownikom egzaminów i udziału w szkoleniach.

Przepisy prawa pracy przewidują także że umowy o pracę muszą być zawsze zawierane w języku polskim. Umowy o pracę z cudzoziemcem mogą być również sporządzane w języku obcym. Oczywiście w przypadku kiedy pracodawca jest w sporze z pracownikiem wówczas obowiązuje go prawo pracy . Czasem w umowie o pracę mogą znaleźć się niejasne zapisy dotyczące zatrudnienia wówczas w przypadku wątpliwości prawo pracy jest prawem nadrzędnym nad umową cywilno-prawną. Oczywiście chroni zarówno interesy pracownika jak również pracodawcy, trzeba mieć tą świadomość i znać swoje podstawowe prawa jak również obowiązki.